Programmi e Cinture - Contenuto della pagina Stampa o Pdf Stampa o Pdf

  • Programmi d’esame

 

Programmi d’esame

 

DA CINTURA BIANCA (8° KYU) A  GIALLA (7° KYU)

Tempo di permanenza: minimo 4 mesi

 

KIHON:

1. Gedanbarai (avanzando e indietreggiando)

2. Ageuke (avanzando e indietreggiando)

3. Sotouke (avanzando e indietreggiando)

4. Oizuki (avanzando e indietreggiando)

5. Gyakuzuki (avanzando e indietreggiando)

6. Maegeri (andata e ritorno)

7. Yokogeri (con spostamenti laterali in Kibadachi)

 

 

KATA: Heian shodan

KUMITE: Gohon kumite- Sanbon kumite

 


 

DA CINTURA GIALLA (7° KYU) AD ARANCIONE (6° KYU)

Tempo di permanenza: minimo 4 mesi

 

KIHON:

1. Oizuki (avanzando e indietreggiando)

2. Gedanbarai Gyakuzuki (avanzando e indietreggiando)

3. Ageuke Gyakuzuki (avanzando e indietreggiando)

4. Sotouke Gyakuzuki (avanzando e indietreggiando)

5. Shutouke (Kokutsudachi) (avanzando e indietreggiando)

6. Maegeri (andata e ritorno)

7. Yokogeri Keage (con spostamenti laterali in Kibadachi)

8. Yokogeri Kekomi (con spostamenti laterali in Kibadachi)

9. Mawashigeri (andata e ritorno)

 

 

KATA: Heian nidan

KUMITE: Kihon Ippon Kumite (2 Jodan – 2 Chudan)

 


 

DA CINTURA ARANCIONE (6° KYU) A VERDE (5° KYU)

Tempo di permanenza: minimo 4 mesi

 

KIHON:

1. Sanbonzuki (5 passi avanti)

2. Ageuke Gyakuzuki (5 passi indietro)

3. Sotouke Gyakuzuki (5 passi avanti)

4. Gedanbarai Gyakuzuki (5 passi indietro)

5. Shutouke (Kokutsudachi) (5 passi avanti e indietro)

6. Maegeri (5 passi avanti)

7. Mawashigeri (5 passi avanti)

8. Yokogeri Keage (con spostamenti laterali in Kibadachi)

9. Yokogeri Kekomi (con spostamenti laterali in Kibadachi)

 

 

KATA: Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan

KUMITE: Kihon Ippon Kumite (Jyodan, Chudan, Maegeri, Yokogeri, Mawashigeri)

 


 

DA CINTURA VERDE (5° KYU) A BLU (4°- 3° KYU)

Tempo di permanenza: minimo 6 mesi

 

KIHON:

1. Sanbonzuki (5 passi avanti)

2. Ageuke Gyakuzuki (5 passi indietro)

3. Uchiuke Gyakuzuki (5 passi avanti)

4. Sotouke Gyakuzuki (5 passi indietro)

5. Gedanbarai Gyakuzuki (5 passi avanti)

6. Shutouke Nukite (5 passi indietro)

7. Maegeri (5 passi avanti)

8. Mawashigeri (5 passi avanti)

9. Maegeri-Mawashigeri (cambiando gamba)

10. Yokogeri Keage (con spostamenti laterali)

11. Yodogeri Kekomi (con spostamenti laterali)

 

 

KATA: Heian iodan, Heian godan

KUMITE: Jiyu Ippon Kumite (Jyodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri)

 

 


 

DA CINTURA BLU (3° KYU) A MARRONE (2°- 1°KYU)

Tempo di permanenza: minimo 6 mesi

 

KIHON:

1. Sanbonzuki (5 passi avanti)

2. (Indietreggiando) – Ageuke Gyakuzuki – Uchiuke Kizamizuke Gyakuzuki – Sotouke Yokohijate Urakenuchi – Gedanbarai Urakenuchi Gyakuzuki – Shutouke Maegeri Nukite

3. Maegeri (5 passi avanti)

4. Mawashigeri (5 passi avanti)

5. Ushirogeri- Gyakuzuki

6. Yokogeri Keage (con spostamenti laterali)

7. Maegeri-Yokogheri (cambiando gamba)

8. Mawashigeri-Yokogheri (cambiando gamba)

 

 

KATA: Tekki Shodan,  Bassaidai

KUMITE:Jiyu Ippon Kumite (Jyodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri, Yokogeri); Jiyu Kumite

 

 


 

DA CINTURA MARRONE (1°KYU) A NERA (1° DAN)

Tempo di permanenza: minimo 12 mesi

 

KIHON:

1. Sanbonzuki (5 passi avanti)

2. (Indietreggiando) – Ageuke Gyakuzuki – Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki – Sotouke Uokohijate Urakenuchi Gyakuzuki – Gedanbarai Urakenuchi Gyakuzuki – Shutouke Maegeri Nukite

3. Yokogeri Keage/Kekomi (con spostamento laterale)

4. Maegeri Jyunzuki Gyakuzuki – Yokogeri Kekomi Urakenuchi Gyakuzuki – Mawashigeri Gyakuzuki Urachenuchi – Ushirogeri Urakenuchi Gyakuzuki (4 passi avanti)

5. Maegeri-Yokogeri (avanti cambiando gamba) – Gedanbarai Gyakuzuki (indietro) – Mawashigeri Yokogeri Urakenuchi Gyakuzuki (avanti)

6. Maegeri/yokogeri/Ushirogeri (stessa gamba – 3 direzioni)

 

 

KATA: Un kata a scelta del candidato tra Bassaidai, Kankudai, Jion e un kata scelto dalla Commissione tra: Heian (1° 2° 3° 4° 5°), Tekki shodan

KUMITE: Jiyu Ippon Kumite (Jyodan, Chudan, Maegeri, Yokogeri, Mawashigeri, Ushirogeri); Jiyu Kumite

 

 

 


 

DA 1° DAN A 2° DAN

Tempo permanenza: minimo 2 anni

 

KIHON

1. Kizamizuki Oizuki- Gyakuzuki (3 volte avanti)

2. – Ageuke Sotouke (S.B.) Gyakuzuki (indietro) – Sotouke Gedanbarai (S.B.) Urakenuchi Gyakuzuki (indietro) – Gedanbarai Uchiuke (S.B.) Kizamizuki Gyakuzuki (indietro)

3. Yokogeri Keage-Kekomi (S.G.) (con spostamenti laterali in kibadachi)

4. – Kizami-Maegeri Maegeri Kizamizuki Gyakuzuki – Kizami-Mawashigeri Mawashigeri Gyakuzuki Urakenuchi – Kizami-Maegeri Ushirogeri Urakenuchi Gyakuzuki

5. -Kizami-Maegeri Mawashigeri Gyakuzuki Urakenuchi (avanti) – Gedanbarai Urakenuchi Gyakuzuki (indietro) – Mawashigeri (ritorno in posizione iniziale) – Urakenuchi Gyakuzuki – Ushirogeri Urakenuchi Gyakuzuki (avanti) – Tsugiashi Maeashi-Mawashigeri Gyakuzuki Urakenuchi

6. Shiho Uke – Kime

 

 

KATA: Jitte- Enpi – Hangetsu (un kata a scelta del candidato) e un kata a scelta della Commissione tra quelli previsti dal programma fino a 1° Dan

KUMITE: Jiyu Kumite